گزارش تصویری از برگزاری سمینار ترویجی نانو برای معلمان در هفته پژوهش

برگزاری سمینار ترویجی نانو برای معلمان ابتدایی پایه های چهارم و پنجم و ششم.

نظر دادن بسته است.