برگزاری کارگاه آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات آزمایشگاه در پژوهش سرای فارابی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز از برگزاری مرحله ناحیه ای مسابقات آزمایشگاه در هفتهپایانی بهمن ماه سال جاری خبر داد.

 سید جاسم موسوی اصل، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز با اشاره

به برگزاری مرحله ناحیه ای مسابقات آزمایشگاه در هفته پایانی بهمن ماه سال جاری، گفت: کارگاه های آماده سازی دانش آموزان منتخب مرحله آموزشگاهی جهت شرکت در مرحله ناحیه ای این مسابقات در محل پژوهش سرای فارابی در حال برگزاری است.

 

وی با اشاره به برنامه ریزی ۱۲ کارگاه ۴ ساعته ویژه دانش آموزان شرکت کننده، افزود: ۱۶ ساعت آموزش آزمایش های فیزیک و ۱۶ ساعت آموزش آزمایش های شیمی و ۱۶ ساعت آموزش آزمایش های زیست شناسی و در مجموع ۴۸ ساعت آموزش آزمایش های مرتبط با آزمایشگاه، درس علوم پایه‌های دهم و یازدهم در نظر گرفته شده است.

 

موسوی اصل با بیان اینکه فعالیت های آزمایشگاهی راهی برای پرورش تفکر خلاق و ایده پردازی است، اظهار داشت: توسعه و تعالی کشور نیازمند تولید علم است که غالبا در محیط های آزمایشگاهی اتفاق می افتد.

گفتنی است؛ پژوهش سرای فارابی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز به انجام این فعالیت های می پردازد.

نظر دادن بسته است.