آزمایشگاه سیار پژوهش سرای دانش آموزی فارابی دردبیرستان دخترانه تربیت روستایی قجریه (1)

آزمایشگاه  سیار پژوهش سرای دانش آموزی فارابی ناحیه یک اهواز با رویکرد توسعه عدالت آموزشی وخدمت پایدار به منظورکیفیت بخشی به فرایند یادگیری وماندگاری درذهن دانش آموزان روستایی در روز چهارشنبه 97/9/14 اقدام به حضور در دبیرستان دخترانه روستایی تربیت کرده است تا همکاران آموزشی ومتخصص آزمایشگاه با انجام آزمایش  بریادگیری پایدار دانش آموزان کمک کنند دبیرستان دخترانه تربیت درروستای قجریه (1) با جمعیت بالغ بر85 نفردانش آموز در3 پایه که به صورت ضمیمه مقطع ابتدائی با جمعیتی بالغ بر155 نفردانش آموز در45کیلومتری جاده اهواز- خرمشهر واقع شده است که  محروم ازآزمایشگاه وکتابخانه است.

  

در این برنامه علاوه بر همراهی جناب آقای دکتر سیلاوی معاون متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 اهواز و سرکار خانم رحیمی، استاد صادقی نیز همراه همکاران پژوهش سرا (خانم ها کیانی، یوسفی و احدی)حضور داشتند. با تشکر از کادر پژوهش سرا که خالصانه و با انرژی یک روز کاری پر مشقت و خاطره انگیزرا سپری نمودند.

نظر دادن بسته است.